ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt. 

 1. Deetronix: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dutch LED Projects B.V., gevestigd aan Milton Friedmanweg 11, 1689 ZZ te Zwaag, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 87457202. 
 1. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Deetronix een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 
 1. Consument: een Klant, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 
 1. Partijen: Deetronix en de Klant gezamenlijk. 
 1. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Deetronix zich jegens de Klant heeft verbonden tot de verkoop en levering van Producten. 
 1. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Deetronix en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Deetronix en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de Webwinkel. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door Deetronix geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de contactgegevens van Deetronix op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit. 
 1. Webwinkel: www.d-lighted.com dan wel www.heating-gloves.com.  
 1. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Deetronix aan de Klant te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, uiteenlopende elektrotechnische producten, zoals led-verlichtingsinstallaties, led-lichtlijn-modules, connectoren, TL-vervangers en daaraan verwante zaken, alsook verwarmde handschoenen. 
 1. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Deetronix en iedere Overeenkomst. 
 1. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 1. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. 
 1. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

 1. Elk aanbod van Deetronix is vrijblijvend. Deetronix kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Klant, nog herroepen. Indien in zodanig geval, bijvoorbeeld in het kader van een bestelling in de Webwinkel, reeds betaling door de Klant heeft plaatsgevonden, zal Deetronix zo spoedig mogelijk zorgdragen voor terugbetaling. 
 1. Kennelijke fouten, vergissingen en verschrijvingen binden Deetronix niet. 
 1. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Deetronix, op de eventueel daartoe door Deetronix aangewezen wijze, door de Klant is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod van Deetronix, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Deetronix anders aangeeft. 
 1. Indien Deetronix de Klant, naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst, een Schriftelijke bevestiging daarvan verstrekt, wordt verondersteld dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Klant daarover binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging gemotiveerd en Schriftelijk heeft geklaagd. 

ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND  

 1. De Consument kan een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen herroepen.  
 1. De Consument kan de Overeenkomst op Afstand herroepen door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Deetronix aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Deetronix. Zo spoedig mogelijk nadat Deetronix in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te herroepen en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Deetronix de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen. 
 1. De Consument dient gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. 
 1. Indien de Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan het door Deetronix vermelde retouradres retourneren. 
 1. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van geretourneerde Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 3. Deetronix is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling. 
 1. Teruglevering van de te retourneren Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 2 heeft herroepen. 
 1. Indien de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument. 
 1. Deetronix zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Deetronix zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het herroepingsrecht wordt toegepast, dan komen de bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor terugbetaling in aanmerking. 

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN 

 1. Levering van de Producten geschiedt op de daartoe overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging, geschiedt bezorging op het door de Klant opgegeven afleveradres. 
 1. Deetronix behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de Consument in verband met het herroepingsrecht pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen. 
 1. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst zijn genomen. 
 1. Indien Deetronix als gevolg van een aan de Klant toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere bezorgpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Klant. 

ARTIKEL 6. | LEVERINGSTERMIJNEN 

 1. Alle eventuele leveringstermijnen waartoe Deetronix zich jegens de Klant heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Deetronix treedt niet eerder in dan nadat de Klant Deetronix Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Deetronix na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 
 1. Verzuim van Deetronix biedt de Klant recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding. 

ARTIKEL 7. | ONDERZOEK EN KLACHTEN 

 1. De Klant dient op het moment van leveren van de Producten, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Klant niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient hij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Deetronix. 
 1. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen nadat de Klant van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk bij Deetronix te zijn ingediend. 
 1. In afwijking van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Deetronix is geklaagd. 
 1. Indien de Klant niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, vloeit er voor Deetronix uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort. 
 1. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan Deetronix bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat. 

ARTIKEL 8. | GARANTIE EN CONFORMITEIT 

 1. Op Producten uit het assortiment op www.d-lighted.com verstrekt Deetronix, ingaande op de dag van levering, 60 maanden garantie, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. Garantie op overige Producten is uitsluitend van toepassing indien dit uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen. Vorenstaande geldt met dien verstande dat dit niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens Deetronix kunnen doen gelden (conformiteit). 
 1. Een garantieaanspraak of aanspraak gebaseerd op non-conformiteit vervalt in elk geval indien een gebrek van het geleverde het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Deetronix toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling of installatie, onjuist of onoordeelkundig gebruik, het niet in acht nemen van de eventuele gebruiksaanwijzingen of andere aanwijzingen van Deetronix of de fabrikant, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Deetronix zijn uitgevoerd. 

ARTIKEL 9. | OVERMACHT 

 1. Deetronix is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Deetronix geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen, epidemieën, pandemieën, brand, maatregelen van enige overheid, transportbeperkingen, oorlog of oorlogsdreiging, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Deetronix. 
 1. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 
 1. Indien Deetronix bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is Deetronix gerechtigd het reeds leverbare gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. 
 1. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.  

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING 

 1. Deetronix is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Deetronix ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door Deetronix in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.  
 1. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Deetronix gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 
 1. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Deetronix op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht. 
 1. De Klant is verplicht de schade die Deetronix ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.  
 1. Indien Deetronix de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Klant terstond opeisbaar. 

ARTIKEL 11. | BEZORGKOSTEN, PRIJSWIJZIGING EN BETALINGEN 

 1. De bezorgkosten komen voor rekening van de Klant, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, met dien verstande dat Deetronix orders vanaf een bestelbedrag van € 250,- en bij aflevering binnen Nederland, franco levert aan Consumenten en zakelijke eindgebruikers. Dit bestelbedrag geldt voor Consumenten inclusief btw en in andere gevallen exclusief btw. Voordat een Overeenkomst met een Consument wordt gesloten wordt evenwel de totaalprijs vermeld, inclusief eventuele bezorgkosten. 
 1. Alle overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de feiten en omstandigheden die Deetronix bekend waren op het moment dat Deetronix deze prijzen aan de Klant heeft aangeboden. Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen, zoals een stijging van inkoopprijzen, is Deetronix gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Klant door te berekenen, met dien verstande dat een Consument om die reden gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en Deetronix alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw of andere heffingen van overheidswege. 
 1. In geval van vooruitbetaling is Deetronix niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant alle op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Deetronix is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 is Deetronix in geval van betalingsverzuim van de Klant dan ook gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de Klant zijn betalingsverzuim heeft gezuiverd. 
 1. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Deetronix aangegeven wijze en binnen de door Deetronix vermelde termijn of op het door Deetronix aangegeven moment. In geval van overboeking hanteert Deetronix een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van een aanbetaling en in geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 1. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument niet dwingend in de weg staat. 
 1. Deetronix is gerechtigd om de aan de Klant toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen. 
 1. Indien de Klant zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.  
 1. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Klant een Consument is. 
 1. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant. 

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

 1. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem beschikbaar gestelde gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Deetronix kan worden toegerekend. Schade als gevolg van een omstandigheid als hiervoor bedoeld, biedt de Klant jegens Deetronix geen aanspraak op schadevergoeding of enige andere compensatie. 
 1. Bij communicatie tussen Partijen op afstand, gebruikt Deetronix mogelijk een chatbot die functioneert met behulp van kunstmatige intelligentie. Deetronix kan er niet voor instaan dat deze chatbot de Klant altijd accuraat en correct informeert. Bij twijfel is het de verantwoordelijkheid van de Klant deze informatie telefonisch bij Deetronix te verifiëren. Voor de gevolgen van door de chatbot verstrekte onjuiste informatie is Deetronix niet aansprakelijk.  
 1. Deetronix is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. 
 1. Mocht Deetronix aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Deetronix te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient Deetronix hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Deetronix ter zake vervalt. 
 1. De aansprakelijkheid van Deetronix is beperkt tot ten hoogste herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van Deetronix betrekking heeft, e.e.a. uitsluitend indien en voor zover de Klant daarop aanspraak maakt uit hoofde van artikel 8. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Deetronix beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Deetronix betrekking heeft. 
 1. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 7, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Deetronix één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. 
 1. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
 1. De Klant vrijwaart Deetronix van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan Deetronix toerekenbaar is. Indien Deetronix uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Deetronix zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Deetronix, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Deetronix en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant. 

ARTIKEL 13. | ALGEMEEN KLACHTBELEID 

 1. Bij Deetronix ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 1. Indien de klacht, in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/). 

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD 

 1. Alle door Deetronix aan de Klant verkochte Producten blijven zijn eigendom totdat de Klant al zijn betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen. 
 1. Het is de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 
 1. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Deetronix hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. 
 1. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Deetronix of door Deetronix aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Deetronix is bij verzuim van de Klant gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Klant. 
 1. Als de Klant, nadat de Producten door Deetronix aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt. 

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN 

 1. Deetronix is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde. 
 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 1. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.  
 1. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Noord-Holland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Deetronix een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Deetronix Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen. 
 1. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.